اضافه کردن موتور جستجو msn به وبلاگمنوی آرشیو روزانه در یك ماهماشین حساب بزرگ

 ماشین حساب كوچكآمدن پیام در نوار وضعیت به صورت تایپی

>حركت رفت و برگشتی پیام در نوار وضعیتبازی ox در وبلاگحركت فنری موسیك منوی بازشوی جالب همراه با تغییر تصویرنمایش چهار متن با حالت زومبه پرواز در آمدن یك پیام در فضای وبلاگباز شدن جالب صفحه از كوچك به بزرگجستجو در وبلاگ 1 ( در صورت وجود نداشتن كلمه پیغام می دهد )جستجو در وبلاگ 2 ( در صورت وجود نداشتن كلمه پیغام نمی دهد )لرزش صفحه به هنگام ورود به آن.:: This Package Designed By MIDORI ::.